Algemene Voorwaarden

Merel Nelissen Praktijk voor Rebalancing ® 
Heemskerckstraat 55 8023 VH Zwolle 
KVK-nummer: 87436493 
www.merelnelissen.nl

Opgesteld op 1 januari 2023 te Zwolle door Merel Nelissen. 
 
Artikel 1: Begrippen 
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd, waaraan de volgende betekenis wordt toegekend (en waarbij de gehanteerde definities zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gehanteerd): 
• Dienstverlener: Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing® , gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 87436493. Ook wel genoemd zorgaanbieder. 
Zorgaanbieder: de dienstverlenend therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij de volgende erkende beroepsorganisatie(s): CATvergoedbaar én Complementaire Kwaliteitstherapeuten. 
Wederpartij: de klant. Onder de wederpartij vallen de volgende benamingen die in de Algemene Voorwaarden door elkaar worden gebruikt: de klant, de cliënt of deelnemer. 
Partijen zijn de dienstverlener én de wederpartij samen. 
Overeenkomst: de (behandel)overeenkomst tot dienstverlening tussen de partijen 
Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. 
• Behandeling: een geplande afspraak voor een individuele Rebalancing®  sessie. 
Activiteit: een door Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing®  verzorgde activiteit (zoals bijvoorbeeld Vrouwencirkels, Cacao Ceremonies, workshops, retreats) 
• Programma: het programma van een Activiteit; 
• Annuleren: op een telefonische of met een schriftelijke bevestiging (per e-mail) afmelden en/of het niet verschijnen bij een activiteit, ongeacht de reden en het geweigerd worden bij een activiteit. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten van diensten door of namens de dienstverlener. 
• De dienstverlener heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen voor de ingangsdatum van de wijzigingen worden gepubliceerd op de website en zijn van toepassing vanaf de in de publicatie vermelde datum. Dit geldt voor alle nieuwe en alle geldende overeenkomsten. 
• Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. 
 
Artikel 3. Aanvaarding van opdrachten 
• Alle aanbiedingen van de dienstverlener zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de dienstverlener is bevestigd. 
• Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie of een mondelinge bevestiging van de prijsafspraak door de klant. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de klant, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de dienstverlener schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd. 
• Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen. 
 
Artikel 4 Duur overeenkomst en ontbinding 
• Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd. 
• Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; 
-De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. 
-Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming 
• Enig recht van de klant op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de klant op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de klant te verrekenen met eventuele vorderingen die de klant heeft op de zorgaanbieder. 
 
Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden 
Voor annulering gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
• Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing®  is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. 
• Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing®  heeft de mogelijkheid om een groepsactiviteit te annuleren bij onvoldoende deelnemers. Er vindt dan restitutie plaats van de vooruitbetaalde kosten. 
• Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing®  heeft de mogelijkheid om in het geval van overmacht en/of naar aanleiding van voorschriften van overheidswege een consult of activiteit te annuleren of anders te organiseren of uit te voeren. 
• Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing®  kan, met opgave van redenen, de deelname van een Deelnemer voorafgaand aan of tijdens een Activiteit weigeren of beëindigen, omdat het (naar het oordeel van Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing® ) niet langer verantwoord is om de Deelnemer aan de Activiteit deel te laten nemen, om welke redenen dan ook. Bijvoorbeeld omdat de Deelnemer een negatieve invloed heeft op het welzijn van zichzelf, andere deelnemers en/of Trainers of de voortgang van de Activiteit, of omdat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag of overtreding van de richtlijnen. 
 
Artikel 6. Annuleringsregeling 
Voor de financiële afhandeling van de annuleringsvoorwaarden, geldt de volgende annuleringsregeling: 
• Annulering van afspraken / activiteiten dienen zo snel mogelijk gecommuniceerd te worden door de klant en uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. 
• Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de afspraak of activiteit, is de klant geen kosten verschuldigd. 
• Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de afspraak/ activiteit, is de klant 50% van het bedrag verschuldigd. 
• Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak/ activiteit, is de klant 100 % van het bedrag verschuldigd. Er is geen sprake van restitutie van het bedrag.  
• Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten. 
 
Artikel 7. Facturering en betaling 
• Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief btw / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.  
• Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. 
• De klant dient de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
• De betaling voor groepsactiviteiten moet door de Deelnemer worden voldaan bij inschrijving. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt de Deelnemer uitgezonderd van het volgen of vervolgen van de Activiteit. Dit laat onverlet dat de overeengekomen betalingsverplichtingen voor de Deelnemer in Stand blijven. 
De dienstverlener is gerechtigd om de overeengekomen prijs jaarlijks te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI).  
Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de dienstverlener gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.  
Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.  
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De dienstverlener is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. De dienstverlener zal de klant tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. 
De klant is met ingang van de overschrijding van de betalingstermijn over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.  
Blijft de klant in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten overige schade en van buitengerechtelijke incassokosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de klant. Onder deze buitengerechtelijke incassokosten vallen o.a. advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. 
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de zakelijke klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.  
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 
• De dienstverlener heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij BAT Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten met een dekking van maximaal € 1.250.000 per jaar. 
De overeenkomst bevat voor de dienstverlener een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichtingen. 
De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder. 
De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 
De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.  
De aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van de verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling. 
In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.  
• De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc. 
 
Artikel 9. Informatieverstrekking 
• De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de dienst relevant is beschikbaar voor de dienstverlener. De klant is verplicht om deze informatie tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijzer ter beschikking te stellen. 
• De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de dienstverlener ter beschikking gestelde informatie. 
• Stelt de klant niet of niet tijdig de door dienstverlener gevraagde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. 
Gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. 
 
Artikel 10. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing®  garandeert richting de cliënt of deelnemer dat alle verstrekte informatie uiterst discreet en strikt vertrouwelijk wordt behandeld. 
De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen. 
  De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden. 
De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG. 
 
Artikel 11. Klachtenregeling 
De Klachtenregeling staat apart gepubliceerd op deze website. De Klachtenregeling wordt regelmatig herzien. Op een overeenkomst is steeds de laatste versie van de Klachtenregeling van toepassing.

Artikel 12. Intellectueel eigendom 
Het auteursrecht en het intellectueel eigendom van het door Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing®  vervaardigde en aan een Deelnemer beschikbaar gestelde lesmateriaal berust bij Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing® . De Deelnemer heeft terzake geen rechten. Het materiaal mag alleen voor eigen studiedoeleinden worden gebruikt en niet worden gedupliceerd, vervreemd of doorgegeven. 
 
Artikel 13: Het programma 
Het Programma van de Activiteit wordt door Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing®  samengesteld en kan gedurende de looptijd van de Activiteit door Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing®  worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de locatie van de Activiteit. 
 
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen 
Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing. 
In geschillen voortvloeiend uit, of verband houdend met, de dienstverlening van de zorgaanbieder / een Overeenkomst is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. 
 
Artikel 15. Overige bepalingen 
Indien één of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden. 
 
DISCLAIMER 
De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.