Klachtenregeling

Als CATvergoedbaar en Complementaire Kwaliteitstherapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Ik zal vanuit mijn deskundigheid en volgens de richtlijnen van mijn beroepsvereniging, altijd naar mijn beste weten zorg verlenen. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de zorg die is geboden.

Als je ergens ontevreden over bent, dan hoor ik dat graag!

In eerste instantie bespreek je de klacht persoonlijk met mij als therapeut. Dat kan tijdens een afspraak, via de telefoon, de mail of een bericht. We maken dan tijd om je onvrede te bespreken. Ik ben meer dan bereid om je te horen en met je in gesprek te gaan. Ik zie dit ook als een mogelijkheid om mijn dienstverlening te verbeteren.

Klacht indienen

Mochten we er samen niet uitkomen, dan is het mogelijk om je klacht in te dienen.
Ik val als CATvergoedbaar en Complementair Kwaliteitstherapeut onder het Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

Klachtenregeling

Opgesteld op 1 januari 2023 te Zwolle door Merel Nelissen.

Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing® valt als CATvergoedbaar en Complementaire Kwaliteitstherapeut onder het Wkkgz klachtrecht. Deze Klachtenregeling, onder deel van de Algemene Voorwaarden, is zorgvuldig opgesteld aan de hand van de wettelijke eisen voor het omgaan met klachten ter bevordering van de kwaliteit van de praktijk aan de hand van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Artikel 11. Klachtenregeling
 De klant dient zijn klachten op de verrichte dienstverlening zo snel mogelijk schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
• Als de dienstverlener onvrede bij een klant bemerkt, zal de dienstverlener de klant uitnodigen voor een gesprek en samen proberen de onvrede op te lossen.
• De dienstverlener zal binnen 6 weken een oordeel over de klacht geven. Indien nodig kan de dienstverlener deze termijn verlengen tot 10 weken. De wettelijke termijn gaat lopen op het moment dat een cliënt schriftelijk of per email een klacht indient. Na afloop van de termijn van 6 of 10 weken kan de cliënt het geschil aan de geschilleninstantie voorleggen, indien de cliënt niet instemt met het oordeel van de dienstverlener over de klacht.
• De dienstverlener is aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkend een volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
• De dienstverlener houdt een registratie bij van klachten die schriftelijk of per e-mail binnenkomen en bewaart deze registratie zolang deze nog nodig is. Daarna wordt de registratie vernietigd met het oog op de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt hierover: ‘De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het bezwaarschrift, de klacht of de gerechtelijke procedure is afgehandeld.’