Privacyverklaring

Opgesteld op 1 januari 2023 te Zwolle door Merel Nelissen. 
 
Algemeen 
Integriteit en vertrouwen zijn belangrijke waarden van Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ®. Daarom staan we van harte achter de EU-wetgeving op het gebied van privacy. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet legt vast aan welke voorwaarden je als ondernemer moet voldoen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en heeft daarvoor deze Privacyverklaring opgesteld. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® (ook wel de ‘Therapeut’ of de ‘Dienstverlener’) de privacy van de gebruiker van de website (de ‘Gebruiker’) en van de gebruiker van de diensten (de ‘Client’ of ‘Klant’) regelt en eerbiedigt. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® zorgvuldig omgaat met de informatie die je aan ons ter beschikking stelt.

Contact- en identiteitsgegevens
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing®
Heemskerckstraat 55, 8023 VH Zwolle
T: 06-81178500
 
E: info@merelnelissen.nl
W: www.merelnelissen.nl
KVK-nummer:
87436493

Contactpersoon en Functionaris Gegevensbescherming:
Merel Nelissen

Disclaimer 
Door gebruik te blijven maken van de website en van de diensten van Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® gaat de Gebruiker en Klant akkoord met de volledige inhoud van deze Privacyverklaring. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing® verwerkt je persoonsgegevens doordat je interesse hebt in of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Wij verwerken de volgende algemene persoonsgegevens: 
• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• Emailadres 
• Skype- of Zoom adres 

Wij verwerken ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
• Gegevens m.b.t. je gezondheid en persoonlijke ontwikkeling 
• Gegevens nodig voor praktijkvoering en facturering. 

Bij het verzamelen van persoonsgegevens van personen jongeren dan 16, dan is er toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist. 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing® verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen: 
 Communicatie 
Wij verwerken de gegevens om met je te communiceren via bijvoorbeeld whatsapp, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of na het verlenen van toestemming van de betrokkene. 
Informatieverstrekking 
Wij verwerken de gegevens voor informatieverstrekking op grond van de noodzaak voor het uitvoeren van onze dienstverlening of na het verlenen van toestemming van de betrokkene. 
Cliëntendossier 
Wij verwerken de gegevens op grond van een wettelijke verplichting én de noodzaak voor het uitvoeren van onze dienstverlening door het bijhouden van een cliëntendossier. In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Klant: naam, geslacht, adres, leeftijd, emailadres, telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van de Klant en gegevens over de door de Dienstverlener uitgevoerde onderzoeken en behandelingen betreffende de Klant en de frequentie waarmee de Klant zorg afneemt van de therapeut. De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de Dienstverlener, met nadrukkelijke toestemming van de Klant, medische gegevens opvraagt bij een collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen in het dossier. De gegevens in dit dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarnaast kan de informatie gebruikt worden voor geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie. Verder kan de informatie gebruikt worden voor het informeren van andere zorgverlener bijvoorbeeld bij doorverwijzing (uitsluitend met toestemming van de cliënt!). 
 Administratie 
Wij verwerken de gegevens op grond van een wettelijke verplichting voor de administratie. We gebruiken de gegevens voor onze boekhouding, belastingaangifte en bijvoorbeeld de afhandeling van facturering en betaling van de dienstverlening. Op de factuur van de (zorg)nota kan de volgende informatie staan: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, kosten van de dienst, omschrijving van de gegeven zorg/dienstsoort, datum van de behandeling. Deze informatie is voor de administratie van zowel de Klant als de Dienstverlener. Als de behandelingen van de Therapeut in aanmerking komen voor de vergoeding van de een zorgverzekeringsmaatschappij, kan de factuur door de Klant worden ingediend bij de zorgverzekeringsmaatschappij. 
 Marketing 
Wij verwerken de gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang en na het verlenen van toestemming. Wij houden je op de hoogte van ons interessante informatie en ons dienstenaanbod (bijvoorbeeld door het verzenden van een nieuwsbrief). De gegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als u klant bent of als daar vooraf toestemming voor is verleend. We trachten rekening te houden met voorkeuren op basis van eerder afgenomen diensten en interesses. Je kunt deze toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@merelnelissen.nl. 

Bewaartermijn 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing® verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 
• Persoonsgegevens voor Communicatie – 2 jaar 
• Persoonsgegevens voor Informatieverstrekking – 2 jaar 
• Persoonsgegevens voor Marketing – 2 jaar 
• Persoonsgegevens voor Cliëntendossier – minimaal 10 jaar op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 
• Persoonsgegevens voor Administratie – minimaal 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht. 
De bewaartermijn gaat in na beëindiging van de overeenkomst. 

Rechten 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® wijst je graag op je rechten rondom de verwerking van je persoonsgegevens. 
Je hebt het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. 
Je hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens. 
Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Deze rechten beperken zich tot de gegevens die de Gebruiker zelf heeft verstrekt en de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. 
Je kunt een verzoek indienen door contact op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op je verzoek. 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® zorgt voor het verstrekken van de gegevens op een algemeen en gebruikt format aan de betrokkene. Daarnaast zorgen wij voor aanpassing of het schrappen van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt als het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is. 
Als je vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient je dit bij ons te melden. 
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als je het idee hebt dat Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® misbruik maakt van je persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Plichten 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® wijst je graag op je plichten rondom de verstrekking van je persoonsgegevens. Je bent verplicht om de Dienstverlener van wijzigingen van (adres)gegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Dienstverlener geen bericht wijziging van gegevens ontvangt, worden de laatste bij de Dienstverlener bekende gegevens aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie is voor rekening en risico van de Gebruiker of Klant. 

Beveiliging 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® neemt de bescherming van je gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken o.a. de volgende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen: 
• Beveiligingssoftware zoals een virusscanner 
• Een meest recente beveiligde internetverbinding (SSL) 
Houd er rekening mee dat er geen 100% veilige manier is van gegevensoverdracht via het internet of elektronische gegevensopslag. Wij streven naar de beste middelen van gegevensbescherming, maar kunnne helaas geen absolute veiligheid garanderen. 
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@merelnelissen.nl. 

Gegevens delen met derden  
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® verkoopt geen gegevens aan derden. 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® maakt géén gebruik van diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van informatie en heeft dus geen verwerkersovereenkomst. 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® zal gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen gegevens met de volgende partijen, met het volgende doel: 
• Kwaliteitspraktijk – Beveiligd elektronisch cliëntendossier systeem 
Doel: Bijhouden cliëntendossier 
Welke gegevens: naam, geslacht, adres, leeftijd, emailadres, telefoonnummer, medische gegevens, behandelovereenkomst, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand, gegevens over de door de Dienstverlener uitgevoerde onderzoeken en behandelingen betreffende de Klant en de frequentie waarmee de Klant zorg afneemt van de Therapeut. 
• MailChimp 
Doel: marketing – versturen van nieuwsbrieven. 
Gegevens: voornaam, emailadres 
• E-Boekhouden.nl en Accountant 
Gegevens: factuur- en adresgegevens 
Doel: administratie – verwerking van financiële gegevens. 
Deze bedrijven dragen ook zorg voor de vertrouwelijke en beveiligde verwerking van deze gegevens. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Bij geautomatiseerde besluitvorming gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Cookies of vergelijkbare technieken 
Merel Nelissen – Praktijk voor Rebalancing ® gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  

Veranderingen aan de Privacyverklaring 
In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. De Dienstverlener zal in dat geval de veranderingen in een herzien Privacyverklaring vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord gaan met een herziening van de Privacyverklaring kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand het correspondentieadres of e-mailadres. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de Gebruiker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website. 

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.